{{ shop.id }}
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
One of the world's top 10 piercing and tattoo studio’s

Algemene voorwaarden

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

Definities

1. Piercings Works: gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 05060748 handelend onder de naam Piercings Works. 

2. Website: de website van Piercings Works, te raadplegen via Piercingsworks.com en alle bijbehorende subdomeinen. 

3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Piercings Works en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 

4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Piercings Works en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Piercings Works zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Piercings Works slechts bindend, indien en voor zover deze door Piercings Works uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

1. Alle op de Website en in andere van Piercings Works afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Piercings Works kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Piercings Works afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4. Piercings Works kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Totstandkoming Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Piercings Works en het voldoen aan de daarbij door Piercings Works gestelde voorwaarden. 

2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Piercings Works onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Piercings Works het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4. Piercings Works kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Piercings Works op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Registratie 

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Piercings Works is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Piercings Works daarvan in kennis te stellen, zodat Piercings Works gepaste maatregelen kan nemen.

 

Uitvoering Overeenkomst 

1. Zodra de bestelling door Piercings Works is ontvangen, stuurt Piercings Works de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2. Piercings Works is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3. De levertermijn bedraagt in beginsel 14 kalenderdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Piercings Works.

4. Indien Piercings Works de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5. Piercings Works raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7. Piercings Works is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

Retour- en restitutiebeleid

Definities en kernbegrippen.

Om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen in dit retour- en restitutiebeleid, wordt elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

-Bedrijf: wanneer in dit beleid 'Bedrijf', 'wij', 'ons' of 'onze' wordt vermeld, verwijst dit naar Piercingsworks, dat verantwoordelijk is voor uw informatie onder dit retour- en restitutiebeleid.
-Klant: verwijst naar het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich aanmeldt om de Piercingsworks-service te gebruiken om de relaties met uw consumenten of servicegebruikers te beheren.
-Apparaat: elk apparaat dat met internet is verbonden, zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om Piercingsworks te bezoeken en de diensten te gebruiken.
-Service: verwijst naar de service geleverd door Piercingsworks zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op de website.

-Website: "'Piercingsworks"-site, toegankelijk via deze URL: www.piercingsworks.com
-U: een persoon of entiteit die bij Piercingswork is geregistreerd om gebruik te maken van de diensten.

Retour- en restitutiebeleid

Bedankt voor het winkelen bij Piercingsworks. We stellen het op prijs dat je graag artikelen koopt uit ons assortiment. We willen er dan ook voor zorgen dat u een lonende ervaring heeft terwijl u onze producten verkent, evalueert en koopt.

Zoals bij elke winkelervaring zijn er algemene voorwaarden die van toepassing zijn op transacties bij Piercingsworks. Het belangrijkste om te onthouden is dat door een bestelling te plaatsen of een aankoop te doen bij Piercingsworks, je akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden samen met het Beleid.

Terugbetalingen

We doen er alles aan om onze klanten van de beste producten te voorzien. Elk product dat u kiest wordt grondig geïnspecteerd, gecontroleerd op defecten en met de grootste zorg verpakt.

Helaas zijn er momenten waarop we het product of de producten die u kiest niet op voorraad hebben, of problemen ervaren met onze voorraad en kwaliteitscontrole. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat we uw bestelling moeten annuleren. U wordt hiervan vooraf op de hoogte gebracht zodat u zich geen onnodige zorgen hoeft te maken over uw bestelling. Als u een product heeft gekocht via online betaling (niet onder rembours), dan krijgt u u w geld terug zodra ons team uw verzoek heeft bevestigt (dit kan maximaal 14 dagen duren).

We voeren een grondige kwaliteitscontrole uit voordat we het bestelde artikel verwerken. Wij besteden de grootste zorg aan het verpakken van het product. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de verpakking geschikt is voor verzending, zodat de artikelen tijdens het transport niet beschadigd raken. Houd er rekening mee dat Piercingsworks niet aansprakelijk is voor schade die tijdens het transport of transport aan de artikelen wordt toegebracht.
Nadat de bestelling is ontvangen door de klant, is Piercingsworks niet verder verantwoordelijk voor het verliezen of beschadigen van het sieraad door de klant.

We volgen bepaalde beleidsregels om transparantie, efficiëntie en hoogwaardige klantenservice te garanderen:

-We staan GEEN retourzendingen van verkochte producten toe - online of in winkels.
-We accepteren GEEN geretourneerde goederen, omdat we vinden dat klanten producten van de beste kwaliteit verdienen, d.w.z. enkel niet eerder gebruikte piercings.
-Restituties worden NIET gegeven voor aankopen die zijn gedaan - zowel online als in een winkel. Dit geldt ook voor piercings die in de winkel zijn verwisseld door onze medewerkers en daarna door de klant zijn kwijtgeraakt.

-Wij moedigen het ruilen van onze producten NIET aan.
-Wij houden ons NIET bezig met het doorverkopen van gebruikte producten en raden dit af, omdat wij onze klanten de beste kwaliteitsproducten willen kunnen garanderen.

Klant heeft recht op retour zenden van de bestelling of winkel aankoop en restitutie van geld in de volgende gevallen:

- ALLEEN sieraden die in ORIGINELE STAAT VERKEREN EN VERPAKT ZIJN IN ONZE SEALZAK mogen geretourneerd worden.
-In dit geval heeft klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Piercings Works binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
• Klant kan de online Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Piercings Works, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Piercings Works kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Piercings Works bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Piercings Works
Reguliersbreestraat 46
1017CN, Amsterdam

- Retourformulier

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Piercings Works de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
Tenzij Piercings Works aanbiedt het product zelf af te halen, mag Piercings Works wachten met terugbetalen tot Piercings Works het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Voor internationale bestellingen:

-Wij ondersteunen GEEN uitwisselingen of retouren.
-Als u de bestelling annuleert voordat we deze verwerken en versturen voor verzending, kan een terugbetaling worden verwerkt. Bestellingen hebben over het algemeen 1-2 dagen nodig om te worden verwerkt voordat ze worden verzonden.
- Bestellingen die al in verzending zijn, kunnen niet worden geretourneerd, geannuleerd of terugbetaald.
-Als u problemen ondervindt, neem dan onmiddellijk contact op met ons ondersteuningsteam.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons retour- en restitutiebeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.


Wijzigingen in ons retour- en restitutiebeleid

Mochten we dit document bijwerken, wijzigen of aanpassen zodat het onze Service en ons beleid nauwkeurig weergeeft, dan zullen deze wijzigingen hier (tenzij anders vereist door de wet) prominent worden geplaatst. Als u vervolgens de Service blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte retour- en restitutiebeleid. Als u hier niet mee akkoord wilt gaan of niet akkoord wilt gaan met een bijgewerkt retour- en restitutiebeleid, kunt u uw account verwijderen.

Neem contact op

Als u om welke reden dan ook niet geheel tevreden bent met een artikel of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en we zullen samen met u op zoek gaan naar een gepaste oplossing.

-Via e-mail: [email protected]

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via [email protected]

 

Betaling 

1. Klant dient betalingen aan Piercings Works volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Piercings Works is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Piercings Works is gewezen op de te late betaling en Piercings Works de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Piercings Works gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Piercings Works kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Piercings Works een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

2. Piercings Works staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Piercings Works er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

3. Piercings Works geeft 14 dagen garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Piercings Works daarvan in kennis te stellen. 

5. Indien Piercings Works de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Piercings Works, dan kan hij bij Piercings Works telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2. Piercings Works geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Piercings Works binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

2. De totale aansprakelijkheid van Piercings Works jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

3. Aansprakelijkheid van Piercings Works jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Piercings Works jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Piercings Works.

5. De aansprakelijkheid van Piercings Works jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Piercings Works onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Piercings Works ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Piercings Works in staat is adequaat te reageren. 

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Piercings Works meldt. 

7. In geval van overmacht is Piercings Works niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Piercings Works.

 

Persoonsgegevens

1. Piercings Works verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Piercings Works gevestigd is. 

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

 

Voor alle duidelijkheid wijst piercingsworks.com ten aanzien van deze website ('de website') op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van piercingsworks.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van piercingsworks.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Ondanks de constante zorg en aandacht die piercingsworks.com aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. piercingsworks.com behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van piercingsworks.com, welke geen eigendom zijn van piercingsworks.com. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. piercingsworks.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van piercingsworks.com.

piercingsworks.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een vervanger van een consult door een arts of bevoegd behandelaar. Productinformatie op deze website is niet gecontroleerd of geverifieerd door toezichthoudende instanties. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Neem bij twijfel altijd contact op met uw behandelende arts of huisarts.

 

Verbeteringen en suggesties

We houden van ons werk en vinden het erg belangrijk dat onze klanten tevreden zijn met onze service. Echter, we kunnen geen verantwoordelijkheid nemen als de klant fysiek letsel oploopt door het raken van de piercing of als de klant de piercing niet onderhoudt volgens de instructies die we hebben gegeven en per e-mail hebben verzonden. We kunnen ook geen verantwoordelijkheid nemen in het geval dat de klant zijn persoonlijke hygiëne niet op peil houdt of gezondheidsproblemen heeft die direct verband houden met de genezing van de piercing.

Als een klant binnen 7 dagen zijn piercing verliest en het blijkt dat het onze fout is, zijn we bereid om een nieuwe piercing te geven zonder extra kosten

 

 

piercingsworks.com stelt het zeer op prijs indien u taalfouten of onjuistheden wilt melden.

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die piercingsworks.com naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoelt om door piercingsworks.com vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Piercings Works

Reguliersbreestraat 46

1017CN, Amsterdam

Tel: 020 4282049

Email: [email protected]

KvK: 05060748 

BTW: NL806983942B01